00-91-291-2510333

Ajit Bhawan, Circuit House Road,
Jodhpur (Raj.) - 342006

triangle
Announcing Admission for 2021
About Us

NON - TEACHING STAFF

S.No. Name                        
S.No Name
1. Shri Prem Singh Inda
13.
Smt. Rukmani
2. Shri Mithu Singh Jodha
14.
Smt. Indira
3. Shri Bhom Singh Rathore
15.
Smt. Anita
4. Shri. Sunil
16.
Smt. Sagar
5. Shri. Vishnu


6. Shri. Kapil
17.
Shri. Khet Singh
7. Shri. Adesh
18.
Shri. Guman Singh
8. Shri. Punjraj Singh Inda
19.
Shri. Kailash
9. Shri. Raju Barasa
20.
Shri Sawai Singh
10. Shri Nitesh
21.
Shri Pappu
11. Smt. Prem Kanwar
22.
Shri Vinod
12. Smt. Santosh Kanwar  

L
O
G
I
N